خدمت سربازى
1 ـ آيا رفتن به سربازى براى مشمولينى كه مشكلاتى دارند، از نظرشرعى لازم است ؟
جـواب ـ بـايـد بـه سـربـازى بـرونـد و يـا مطابق مقررات معافى بگيرند و تخلّف جايزنيست .(102)
2 ـ اگر در مورد خدمت نظام وظيفه و رفتن به سربازى پدر و مادر مخالفت كردند، وظيفه چيست ؟
جـواب ـ اگـر از نـظـر مـقررات ، بايد به سربازى برويد، رفتن لازم است وپدر و مادر نبايد مزاحمت كنند

جمعه 3/1/1386 - 6:25
پسندیدم 0
UserName