مراحل دفاع
دفـاع از جـان ، مـال و حـريـم مـراحـلى دارد . چـنـانـچـه مـهـاجـم بـا هـر مرحله اى از آن دفع شود، مـراحـل بـعـدى سـاقـط مى گردد و تعدّى به مراحل ديگر در صورت بروز خسارت ، ضمان آور خواهد بود. اين مراحل عبارتند از : (هشدار و اخطار)، (دادو فرياد و تهديد)، (زدن ) و (كشتن ).
در هـمـه موارد سه گانه دفاع (از جان ، مال و حريم ) بنابراحتياط واجب ، بايد آسان ترين راه را بـرگـزيـد و در صـورتـى كـه مـهـاجـم بـا آن دفـع نـشـد، بـه مراحل بالاتر از آن توسّل جست . بنابراين ؛
1 ـ اگر مهاجم با نوعى هشدار و اخطار مثل سرفه كردن ، دفع شود، بايد چنين كرد.
2 ـ چنانچه جز با فرياد زدن و تهديدترس آور دفع نمى شود، بايد به آن اكتفا كرد.
3 ـ در صـورتـى كـه جـز بـا زدن ـ بـا دست ، يا عصا و يا شمشير ـ دفع نمى شود، بايد چنين كرد؛ ولى در زدن با شمشير به حدّ مجروح كردن بايد بسنده كرد.
4 ـ اگـر دفـع او تـنـهـابا كشتن ممكن است ، در اين صورت به هر وسيله كشنده اى بايد او را از پاى درآورد.

جمعه 3/1/1386 - 6:23
پسندیدم 0
UserName