بى حجابى و بدحجابى

بى حجابى و بدحجابى
1 ـ بـيـرون گـذاشـتـن مـوهـاى سـر از چادر و يا مقنعه از سوى خانم ها در انظار عمومى و در ديد نامحرمان چه صورتى دارد؟
جواب ـ جايز نيست و پوشاندن تمام موى سر در برابر نامحرم واجب است .(175)
2 ـ پوشيدن جوراب هاى نازك و بدن نما براى خانم ها در بيرون از خانه و در انظار نامحرمان چه صورتى دارد؟
جـواب ـ پـوشـانـيـدن بـدن از نـامـحـرمـان ، بـر زن واجب است ، و چنين جوراب هايى براى حجاب شرعى كفايت نمى كند

جمعه 3/1/1386 - 6:22
پسندیدم 0
UserName