امام خمينى (ره) و بيت المال

امام خمينى (ره) و بيت المال
امـام خـمـيـنـى (ره) بـر ايـن بـاور بـود كـه زمـام امـور جـامـعـه بـايـد در دسـت فـقـيه عالم عادل باشد و او بايستى در دادن حقوق مسلمانان ، گرفتن ماليات ها و صرف صحيح آن و اجـراى قـانـون جـزا، عـادلانـه رفـتـاركـنـد و اعـوان و انـصـار و نزديكان خود را بر جامعه تـحـمـيـل نـنـمـايـد و بـيـت المـال را صـرف غـرض هـاى شـخـصـى و جـلال و جـبـروت خـويـش نـسـازد. ايـشـان در ايـن بـاره بـه دقت امير مؤ منان (ع) در امر بيت المال اشاره كرده ، مى فرمايد:
مـا... طـالب يـك هـمـچـنـيـن حـاكـمـى هـسـتـيـم كـه وقـتـى مـحـاسـبـه حـسـاب بـيـت المـال را نـشـسته است و مى كند. يك چراغ ... روشن بود و حضرت داشت حساب مى كرد بيت المـال را، يـك كـسـى آمـد آنـجـا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چـراغ را خـامـوش كـرد، فـرمـود كـه : تـا حـالا مـن حـسـابِ بـيـت المـال را مـى كـردم ، ايـن چـراغ بـيـت المـال اسـت ، از مـال بـيـت المـال بـراى خـودش صرف مى كردم ، حالا مى خواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيت المال ندارد.(309)
امـام راحـل (ره) خـود در ايـام زعـامـت و رهـبـرى امت اسلام با الگوپذيرى از سيره على (ع) نـهـايـت اهـتـمـام خـود را در پـاسـدارى از امـوال عـمـومـى و بـيـت المال مسلمانان مبذول مى داشت . حجة الاسلام آشتيانى مى گويد:
[پـس از شـنـيـدن خـبـر شـهـادت حـاج آقـا مـصـطـفـى ] مـاجـرايـى پـيـش آمـد كـه نـقـل آن بـيـانـگـر روح تـعـبـّد حـضـرت امـام نـسـبـت بـه مـسـائل شـرعـى و احـكـام خـدا مـى بـاشـد... خـانـواده امـام قـصـد داشـتـنـد از طـريـق تـلفـن منزل با تهران تماس بگيرند، ليكن امام حتى در اين موقعيت كه فرزند خود را از دست داده بودند صريحاً به خانواده گفتند:
تـلفـن بـيـت از امـوال بيت المال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است ، بنابراين تماس با آن جايز نمى باشد.(310)
امام امت (ره) به تمام كارگزاران و دست اندركاران امور توصيه مى كرد كه وضع حكومت حـضـرت عـلى (ع) را در نـظـر بـگيرند و سيره آن بزرگوار را سرمشق قرار دهند. ايشان دسـتـور آن حـضـرت مـبـنـى بـر صـرفـه جـويـى در مـصـرف بـيـت المـال را كـه در ضـمـن نـامـه بـه يـكـى از كـارگـزاران خـود نـوشـته بود.(311) دستورالعمل دائمى و لازم الاجرا براى حكومت ها دانسته ، مى فرمايد:
ايـن يـك دسـتـورى هـسـت بـراى هـمـه ؛ يـعـنـى دسـتـورى هـسـت بـراى كـسـانـى كـه در بـيت المال دست دارند. اين طور حضرت امير سلام الله عليه در وقت حكومتش دستور مى دهد براى صـرفـه جـويـى ... ايـن مـسـاءله ، مـسـاءله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير بـاشـد، ايـن دسـتـورات در طـول تـاريـخ بـراى كـسـانـى كـه متكفل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن ، در بيت المال تصرف نكنند.(312)
ايـنـك بـه فـرازهـايـى از سـخـنـان امـام راحـل (ره)  در اهـتـمـام ويـژه ايـشـان بـه بـيـت المال و پاسدارى از آن اشاره مى كنيم :
1 ـ اموال مسلمين بايد محفوظ باشد، اموال ملّت ايران بايد محفوظباشد براى خود ملّت ايران ، نـفـتِ ايـران مـالِ خـود ايـران اسـت ، مـراتـع ايـران مـال خـود ايـران اسـت ، بـايـد به درد خود ايران بخورد، شيلات ايران بايد به درد خود ايران بخورد، مالِ خود ايران است . جنگل ها مال خود ايران است ، مخازن زيرزمينى هر چه هست مال خود ايران است ، بايد خود ايرانى ها بيرون بياورند، استخراج بكنند و استفاده كنند و براى همين مصالح خودشان .(313)
2 ـ بـر هـمـه حـرام اسـت كـه امـوال مـسـلمـيـن را، آن امـوالى كـه مـال يـك مـلّت اسـت بـه بـاد بـدهـد و بـه دشـمـن هـاى اسـلام مثل اسرائيل بفروشد.(314)
3 ـ بـايـد در پـيشگاه خداى تبارك و تعالى ، در كارهايى كه مى كنيم ، در تصرّف هايى كـه در بـيـت المـال مـى كنيم ، بايد بعد حساب بدهيم چرا؟ زياده روى شده باشد. مجازات دارد، عـدالت شـده بـاشـد، مـجـازات خـيـر دارد. بـيـت المال مسلمين را بزرگ بشماريد.(315)
4 ـ حـكـومـت هـاى اسـلامـى بـايـد بـيـت المـال مـسـلمـيـن را بـراى جـلال و جـبـروت خـودشـان صرف نكنند، بيت المال صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين است .(316)
5 ـ وزارتـخـانـه هـا بـايـد وقـتـى كـه مـى بـيـنـنـد كـه كـارمـنـد بـيـت المـال مـسـلمـيـن هـسـتـنـد... و از آن جـا حـقوق مى گيرند و ارتزاق مى كنند و اداره ، اداره بيت المـال مـسـلمـيـن است ، حتى در آن مسائلى كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مـسـاءله را، مـسـاءله بـيـت المـال مـسـلمـين است و دستور، دستور اسلام است به حد ضرورت .(317)
6 ـ مـطـبـوعـات بـايـد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايى كه براى ملّت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند.(318)
7 ـ بـايـد راديـو تـلويـزيـون تـوجـه بـه ايـن مـعـنـا داشـتـه بـاشـد كـه از بـيـت المال مسلمين است . [اگر] وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح مسلمين است ، نشود، مسؤ وليت دارد اينها.(319)
8 ـ بـايـد اشـخـاصى كه ، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بـگـيرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاى ما آخر ندارد.(320)
9 ـ كـسـى كـه مـى خـواهـد... مـتـصـدّى بـيـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلكـت شـود و خـداونـد اداره بـنـدگـانـش را بـه او بـدهـد بـايـد مـعـصـيـت كـار نباشد.(

جمعه 3/1/1386 - 6:21
پسندیدم 0
UserName