اصول و ارزشهاى اسلامى در رفتار سياسى

اصول و ارزشهاى اسلامى در رفتار سياسى
هـر گـونـه رفـتـار و گـفـتـار نـيـكـى كـه از انـسـان سـربـزنـد، هـمـيـن طـور تـرك سـخـن و عـمـل زشـت يـعـنى انجام بايسته ها و ترك نبايسته ها، خواه كوچك باشد، خواه بزرگ و خواه كم بـاشـد، خـواه زيـاد، از نـظـر اسـلام ، پـسـنـديـده و ارجـمـنـداسـت . بـطـور مـثـال ؛ دادن چـنـد دانـه گندم به يك گنجشك ونجات انسان مؤ من و دانشمندى كه از گرسنگى در حال مرگ است ، هر دو، كارى انسانى ، اخلاقى و ارزنده است ، ولى تفاوت آنها به اصطلاح ، از زمـيـن تـا آسـمان است ؛ اگر كسى كار نخست را ترك گويد، درست است كه يك كاستى جزئى و انـدك در كـمـالات روحـى او پـديد آمده ، ولى چنين كسى از سوى خردمندان مورد نكوهش قرار نمى گـيـرد و بـه اوصـافـى چـون ( بـى عـاطـفـه ) ، ( جـانـى ) ( سنگدل ) و ( وظيفه نشناس ) متّهم نمى شود، برخلاف آن كس كه نسبت به مرگ و حيات همنوع خـود بـى تـفاوت است . او نه تنها در اين دنيا سزاوار هر گونه توبيخ است ، بلكه در سراى بـاقـى نـيـز شـايـسـتـه دوزخ اسـت ، چرا كه ارزش بسيار والايى را زير پا نهاده كه خداوند و خردمندان هرگز به پايمال شدنش ، رضايت نمى دهند.
در مـيـان هـمـه ارزشـهـاى اخـلاقـى ، از جـمـله اخـلاق سـيـاسـى ، چـنـيـن نـوسـانـى وجـود دارد و فـضـايـل اخـلاقـى گـرچـه بـطور مطلق ، زيبا و پسنديده اند، ولى در برابر يكديگر، نسبى بـوده ، شـدّت و ضـعـف دارنـد و حـتـى بـرخـى را مـى تـوان فـداى بـرخـى ديـگـر كرد و همواره بايد( اهمّ) بر ( مهّم ) ترجيح يابد و بر ( اصول ) بيش از ( فروع ) تاءكيد شود.
عناوين ارزشمندى چون ، امر به معروف و نهى از منكر، حفظ وحدت ، عزّت ، استقامت ، خيرخواهى ، رازدارى ، تـولّى و تـبـرّى و تـاءليـف قـلوب ، بـه نظر ما در حيطه اخلاق سياسى ، از اولويت نخست برخوردار است و سياستمداران نظام اسلامى حتما بايد بدان متصّف باشند كه به خواست خدا در اين فصل به تبيين آنها مى پردازيم .

جمعه 3/1/1386 - 6:17
پسندیدم 0
UserName