حسن خلق دو معنا دارد

حسن خلق دو معنا دارد: معناى عام و معناى خاص

جمعه 3/1/1386 - 6:16
پسندیدم 0
UserName