امر به معروف ونهي ازمنكر
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
امر بمعروف ونهي ازمنكر
ازاستاد عزيز:((هادي دوست محمدي))
برگرفته از:مجله مكتب اسلام
دولت اسلامي بايد اداره امربه معروف ونهي ازمنكر                    
دايرنمايد
اصل7:
درجمهوري اسلامي ايران دعوت به خير.امربمعروف ونهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متفاوت بر عهده مردم نسب به يكديگر . دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شرايط و حدود و كيفيت آنرا قانون تعيين ميكند.
والمومنون والمومنات بعضهم اولياءبعض يامرون بالمعروف
وينهون عن المنكر.
                                                        .
جاي بسي خرسندي است كه با پيروزي انقلاب اسلامي
ايران وتشكيل جمهوري اسلامي.مسلمانان ايران به يكي
از آرزوهاي ديرينه خوددست يافتندو يكي ازبنياني ترين و
سازنده ترين قوانين اسلامي امربمعروف و نهي ازمنكرنيز
مورد توجه مسئولين امر قرار گرفت و با اينكه قانون الهي است وتصويب وعدم تصويب افرادبشردرآن اثري ندارد.اما
تصويب شدن اين قانون در مجلس خبرگان . از رشدفكري افراد جامعه و بيداري و دلسوزي و آگاهي خبرگان حكايت
ميكند . كه اميد است باعمل كردن به همه قوانين اسلام .
سعادت جامعه تضمين گرددوامت ما الگوي واقعي انسان
اسلامي در جهان باشد.
روشن است كه اجراي قانون امر به معروف و نهي ازمنكر.
وظيفه تمام افراد جامعه است و تعهد و مسئوليتي است .
بردوش فردفردمردم ازدولت وملت.وهيچكس نميتواند خود
را مسئول نداندواززيروظيفه شانه خالي نمايد.
اكنون اين پرسش پيش ميايدكه : آنطوري كه ازآيات قرآني
ازجمله آيهء:ولتكن منكم امه يدعون الي الخيرويامرون
بالمعروف وينهون عن المنكر((آيه104آلعمران))استفاده مي
شوداين است كه : بايدگروه وجمعيتي وظيفه امربمعروف و
نهي ازمنكررابعهده بگيرندواين كاربه افرادواحادمردم مربوط نيست.زيرا در آيه اولا"كلمه(امت)بكاربرده شده است و اين
واژه درموردگروه وجمعيتي بكارميرودكه درميان افرادآن يك
نوع وحدت وهماهنگي وجودداشته باشدوثانيا"كلمه(من)در
آيه كه تبعيضيه است چنين ميرساند كه :بايدبعضي ازشما.
امت وجمعيتي راتشكيل دهندتا مردم را به خوبي هادعوت كرده .امربمعروف ونهي ازمنكرنمايند.
بنابر اين امربه معروف و نهي از منكر وظيفه.گروه وجمعيت خاض ميشودوبه اصطلاح(واجب كفايي)است وواجب عيني
نيست. و برعهده آحادملت نخواهدبود . درصورتي كه ازآيات و روايات ديگراستفاده مي شود:امربه معروف ونهي ازمنكر
.وظيفه تمام افرادمكلف است و(واجب عيني)ميباشد.مثلا"
درچندآيه بعدازاين آيه ميخوانيم كنتم خيرامه اخرجت للناس
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.شمابهترين امتها ئيدكه
به سود مردم مبعوث شده ايد . زيرا امر به معروف ونهي از
منكرمينمائيد.
ازاين آيه كاملا"استفاده ميشودكه(واجب عيني)است و بر
همه مردم وظيفه است.وهمچنين روايات بسياري كه دراين
باب وارد شده است .عموما"به همه مردم دستورميدهندكه
به اين وظيفه همت بگمارند.
پاسخ:
درپاسخ اين پرسش يادآوري ميشودبطوريكه ازمجموع آيات
وروايات دراين باب استفاده ميشود.اين است كه:اين قانون
حياتي امربه معروف ونهي ازمنكردومرحله دارد:
1-مرحله فردي:كه دراين صورت همه افرادمسلمان موظفند
درحدتوانايي.اين قانون بكوشندودعوت به حق وخيرنمايند و
بافسادوتباهي و زشتيهامبارزه كنند وجلوي مفاسدومناهي رابگيرند . كه بامراجعه به مباحث گذشته اين حقيقت روشن
ميگردد.
2-مرحله گروهي و دسته جمعي:كه دراينصورت مسلمانان
وظيفه دارند براي مبارزه با فسادوتباهي و تشويق وترغيب به خوبيها و نيكوكاري .درصددبه دست آوردن قدرت ونيروي
اجرائي باشندو به اين منظورازافراد وارد آگاه .باتقوا.خوش
خلق . خوش بيان.و بالاخره واجدشرايط .گروه وجمعيتي را
تشكيل دهند تا باسازماندهي كامل . بتوانندبه اين امرمهم
جامهء عمل بپوشانند.
طبعا"اين شكل از قانون. عنوان(واجب كفايي)داردو هرگاه
افرادي باشركت خود.اين گروه راتشكيل دادند.ازعهده ديگر
افرادساقط ميگرددوبازروشن است كه تشكيل چنين گروه
وسازماني.ازوظايف حكومت اسلامي است وامروزبايددولت
انقلاب اسلامي با الهام از قرآن و روايات معصومين(ع)چنين
سازماني راتشكيل دهندوازافراددلسوزومومن و واجدشرط
هاي لازم استفاده نمايد.تا مسلمانان با داشتن چنين قانون
سعاذتبخش و افتخار آميز . بتوانندجامعه اي به تمام معني
انساني تشكيل دهندوسمبل والگويي براي تمام جهانيان باشند.بعلاوه همچنانكه خداي متعال به وعده خودوفاكرده
ومومنين رابه تمكن وقدرت وخلافت رسانده است. مانيزبه
وعده خود وفانمائيم و به نمازو زكات وامربمعروف ونهي از
منكرقيام كنيم .و اين گفته با اين آيه رابطه دارد كه درقرآن مي خوانيم  : وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و
ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد
خوفهم امنا"يعبدونني لايشركون بي شيئا"و من كفر بعد
ذالك فاولئك هم الفاسقون.(سوره نور55).
به كساني كه ايمان آورده وعمل صالح انجام داده اند.خدا
وعده داده است كه جانشينشان كندوآنان رادرزمين خليفه
نمايدودينشان راكه براي آنان پسنديده وانتخاب كرده است
.قدرت وتمكن بخشد و ترس و خوفشان را به امن و آرامش
مبدل سازد.آنان مرا پرستش مي كنندوشريك وانبازي براي من قائل نميشوندوهركس.پس ازآن كفران نمايد.هماناافراد
فاسق وتبهكارند.
با اينكه مابرخي از اعمال صالحه را انجام داده بااتحادوايمان
قيام كرده ايم خداوندعالم به وعده خويش وفانموده وتمكن
وقدرت به ماعنايت كرده وپيروزمان نموده است.اكنون برماو
دولت اسلامي است كه مانيز به اين آيه توجه نمائيم كه:
الذين ان مكناهم في الارض.اقامواالصلوه وآتوالزكات وامروا
بالمعروف ونهواعن المنكرولله عاقبه الامور(سوره حج14)
                                                                              .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

جمعه 3/1/1386 - 4:12
پسندیدم 0
UserName