به چيزهايى كه نماز را باطل مى كند،

به چيزهايى كه نماز را باطل مى كند، مبطلات نماز گفته مى شود و آنها عبارتند از:
1- از بين رفتن يكى از شرايط در بين نماز، مثل اينكه در بين نماز بفهمد مكانش غصبى است .
2- پيش آمدن چيزى از روى عمد، سهو يا ناچارى كه وضو ياغسل را باطل مى كند.
3- روى هم گذاشتن دست ها.
4- آمين گفتن پس از حمد.
5- رو بر گرداندن از قبله ، از روى عمد يا فراموشى .
6- سخن گفتن از روى عمد، هر چند يك حرف باشد.
7- خنديدن صدا دار و عمدى .
8- گريستن صدا دار براى كارهاى دنيا و عمدى .
9- بر هم زدن صورت نماز از روى عمد يا فراموشى .
10- خوردن و آشاميدن .
11- شك كردن در ركعت هاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى ، يا در دو ركعتاوّل نمازهاى چهار ركعتى .
12- كم يا زياد كردن اركان نماز از روى عمد يا سهو، و همچنين كم يا زياد كردن غير ركن ، ازروى عمد

پنج شنبه 2/1/1386 - 20:2
پسندیدم 0
UserName