موالات
انسان بايد نماز را با موالات بخواند؛ يعنى كارهاى نماز مانند ركوع ، سجود و تشهّد را پشتسر هم به جا آورد و چيزهايى را كه در نماز مى خواند، به طورى كهمعمول است پست سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل است گرچه به طور سهوى باشد. (م 1114)
طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره هاى بزرگ ، موالات را به هم نمى زند. (

پنج شنبه 2/1/1386 - 20:1
پسندیدم 0
UserName