ركوع
نمازگزار در هر ركعت بعد از قرائت ، بايد به اندازه اى خم شود كه بتواند دست را به زانوبگذارد؛ اين عمل را (ركوع ) مى گويند. (م 1022)
انسان در ركوع هر ذكرى بگويد كافى است ، ولى احتياط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه(سُبْحانَ اللّهِ) يا يك مرتبه (سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ) كمتر نباشد.

پنج شنبه 2/1/1386 - 20:0
پسندیدم 0
UserName