حكم بيرون رفتن از محلّ اقامت

حكم بيرون رفتن از محلّ اقامت
مراد از بيرون رفتن از محلّ اقامت ، بيرون رفتن از محلّ و حدود عرفى آن ، بيش از حدّ ترخص وكمتر از حدّ شرعى است . سؤ ال اين است كه آيا اين بيرون رفتن به قصد اقامت ، ضرر مىرساند يا نه ؟ پاسخ پرسش را در ضمن نكات زير خواهيد يافت :
1- اگر از اول قصد داشته باشد كه در بين ده روز به اطراف محلّ اقامت برود، چنانچه جايىكه مى خواهد برود، از مقدار ترخّص ، دورتر نباشد، بايد در همه ده روز نماز را تمام بخواند.(ر. ك : م 1338)
2- اگر از اوّل قصد داشته باشد به اطراف محلّ اقامت كه دورتر از مقدار ترخّص و كمتر از حدّشرعى (5/22 كيلومتر) است ، برود، بايد قصد بيشتر از يك مرتبه آن هم به مقدار يك يا دوساعت بيرون رفتن را نداشته باشد. بنابراين اگر با اين قصد، نيّت اقامت نمايد، بايد درهمه ده روز نماز را تمام بخواند.
3- چنانچه از اوّل قصد داشته باشد بيش از يك مرتبه به اطراف محلّ اقامت تا كمتر از 5/22كيلومتر برود و برگردد، قصد اقامت ، محقّق نمى شود و بايد نمازش را شكسته بخواند.
4- بعد از تحقّق قصد اقامت و خواندن نماز چهار ركعتى بيرون رفتن هر روز به هر مدّت كمتراز مسافت شرعى ، مانع ندارد.(25)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:58
پسندیدم 0
UserName