احكام نماز مسافر

احكام نماز مسافر
1- مسافرى كه نمازش را تمام خوانده است :
الف- اگر نمى دانست كه مسافر بايد نماز را شكسته بخواند، نمازى كه خوانده صحيح است .
ب- چنانچه حكم سفر را مى دانست ، ولى بعضى از جزئيّات را نمى دانست و يا نمى دانست كهمسافر است ، نمازى را كه خوانده است بايد دوباره بخواند.
(م 1359 1360 و 1362)
2- كسى كه بايد نماز را تمام بخواند، اگر شكسته به جا آورد در هر صورت نمازشباطل است . (م 1363)
3- اگر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظهر يا عصر يا عشا قضا شود،بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد؛ اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آن را به جا آورد. همچنيناگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود، بايد چهار ركعتى قضا نمايد،اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد. (م 1368)
4- اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت يادش بيايد،بايد شكسته به جا آورد و اگر بعد از وقت يادش بيايد، قضاى آن نماز بر او واجب نيست . (م1362)
قصد اقامت و احكام آن
كسى كه قصد دارد، در محلّى غير از وطن خود ده روز پشت سر هم بماند، يا مى داند كه بدوناختيار ده روز در آن محلّ مى ماند به دو شرط زير بايد نماز خود را تمام بخواند:
1- بداند ده روز در آن محل مى ماند،
2- بخواهد ده روز را در يك جا بماند. (م 1335 و استفتاءات ، ج 1، ص 235)
بنابراين ، انسان بايد در قصد اقامت ، به ده روز ماندن خود علم داشته باشد، و اگر نداند كهده روز در آن محل مى ماند يا نه ، قصد اقامت ، تحقّق پيدا نمى كند. در اين راستا چنانچه سىروز به صورت ترديد در يك محل بماند از روز سى و يكم به بعد بايد نمازش را در آنمحل ، تمام بخواند. (م 1353

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:57
پسندیدم 0
UserName