وطن كجاست ؟
وطن ، جايى است كه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار كرده است ، خواه در آن جا به دنياآمده و وطن پدر و مادرش باشد و يا خودش آن را براى زندگى اختيار كرده است . (م 1329)
برخى از احكام مربوط به وطن از اين قرار است :
1- تا انسان ، قصد ماندن هميشگى در غير وطن اصلى خودش را نداشته باشد، آن جا وطن اوحساب نمى شود. (م 1331)
2- اگر قصد دارد در محلّى كه وطن اصلى او نيست مدّتى بماند و بعد به جاى ديگرى برود،آن جا وطن او حساب نمى شود. (م 1330)
3- اگر انسان بدون قصد ماندن هميشگى در جايى ، آن قدر ماند كه مردم او رااهل آن جا بدانند، آن جا حكم وطن او را دارد. (م 1331)
4- اگر به جايى برود كه قبلاً وطن او بوده ، ولى هم اكنون از آن جا صرف نظر كرده است ،نبايد نماز را تمام بخواند، اگر چه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد.(م 1334)
5- مسافرى كه به وطنش برمى گردد وقتى ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان را بشنود،بايد نماز را تمام بخواند. (

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:57
پسندیدم 0
UserName