موارد تمام بودن نماز در سفر

موارد تمام بودن نماز در سفر
مسافر در موارد زير بايد نماز را تمام بخواند:
1- قبل از آن كه هشت فرسخ برود، از وطن خود بگذرد و يا در جايى ده روز بماند.
2- از اوّل قصد نداشته به سفر هشت فرسخ برود و بدون قصد، اين مسافت را پيموده است ،مانند كسى كه به دنبال گمشده اى مى گردد.
3- در بين راه از قصد سفر برگردد؛ يعنى قبل از رسيدن به چهار فرسخ ، از رفتن منصرفشود.
4- كسى كه شغل او مسافرت است ، مانند راننده قطار و ماشين هاى بيرون شهرى ، خلبان و...(در سفرى كه شغل است ).
5- كسى كه به سفر حرام مى رود، مانند سفرى كه موجب اذيّت پدر و مادر باشد.
(ر. ك : مسائل نماز مسافر)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:56
پسندیدم 0
UserName