نماز قضاى پدر

نماز قضاى پدر
بر پسر بزرگ تر، واجب است كه پس از مرگ پدر، نمازهاى فوت شده اش را به جا آورد و يابراى انجام آن نايب بگيرد. در اين حكم فرقى نمى كند كه پدر، نماز خود را از روى عمد ياغير عمد ترك كرده باشد، حتّى اگر از روى معصيت و نافرمانى نيز ترك كرده باشد، قضاىآن بنابر احتياط، واجب است .(20)
اگر ميّت ، وصيت كرده باشد كه براى نماز و روزه او اجير بگيرند، بعد از آن كه اجير، نمازو روزه او را به طور صحيح به جا آورد، بر پسر بزرگ تر چيزى واجب نيست . (م 1394)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName