نماز ميّت
نماز خواندن بر ميّت مسلمان اگر چه بچّه و ششسال او تمام شده باشد واجب است و كسى كه نماز ميّت مى خواند لازم نيست حتماً با طهارتباشد. اين نماز، پنج تكبير دارد. (م 594، 596 و 608)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName