احكام نماز جمعه

احكام نماز جمعه
1- نماز جمعه در زمان غيبت واجب تخييرى است ؛ يعنى مكلّف مى تواند روز جمعه به جاى نمازظهر، نماز جمعه بخواند و البتّه نماز جمعه فضيلت بيشترى دارد و خواندن نماز ظهر احوط استو احتياط بيشتر خواندن هر دوى آن ها است . بنابراين كسى كه نماز جمعه را بخواند نماز ظهراز او ساقط است ، ليكن احتياط [مستحب ] آن است كه بعد از نماز جمعه ، نماز ظهر را بخواند.
2- مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند و نماز جمعه از نماز ظهر او كفايت مى كند.
3- شرايطى كه در نماز جماعت ، در غير نماز جمعه معتبر است ؛ ازقبيل نبودن حايل و بالا نبودن جايگاه امام (از محل ماءمومين ) و دور نبودن از يكديگر و غير اين ها،در نماز جمعه هم معتبر است .
4- بعد از اذان (ظهر) در روز جمعه ، خريد و فروش و معاملات ديگر در اين زمان [ غيبت ] كه نمازجمعه وجوب تعيينى ندارد، حرام نيست .(15)
نمازهاى واجب
تاكنون درباره احكام نمازهاى يوميّه و نماز جمعه بحث كرديم ، در اين درس به بيان بعضى ازاحكام نمازهاى قضا، آيات ، نماز ميّت و غيره مى پردازيم .

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:54
پسندیدم 0
UserName