آداب نماز جمعه

آداب نماز جمعه
شركت در نماز جمعه آدابى دارد كه بعضى از آن ها عبارت است از:
الف- آمادگى قبلى
مسلمانان شايسته است از كارهايى كه موجب بازماندن آن ها از حضور در نماز جمعه مى شود،اجتناب كنند؛ به عنوان مثال در روز پنج شنبه از خوردن دواها و داروهايى كه آن ها را ناتوان مىكند خوددارى كنند، تا بتوانند در نماز جمعه حاضر شوند؛ همچنين در روز جمعه - جز براى جهاديا امور ضرورى ديگر به مسافرت نروند.(9)
ب- نظافت و آراستگى
در بعضى از روايات به مسلمانان سفارش شده است كه : روز جمعه براى انجام نماز جمعه ،غسل كنيد و خود را معطّر سازيد، محاسن خود را شانه بزنيد، تميزترين لباس ‍ خود را بپوشيدو خود را بياراييد و براى نماز جمعه آماده شويد.(10)
سلمان فارسى مى گويد: رسول خدا(ص ) فرمود:
كسى كه روز جمعه غسل كند، خود را پاكيزه سازد، با عطرى كه دارد خود را معطّر نمايد و درنماز جمعه حاضر شود و هنگام حضور امام جمعه به سخنان او گوش دهد، خداوند لغزش ها وگناه هفته او را از جمعه تا جمعه مى آمرزد.(11)
ج- رعايت سكوت
در بعضى از روايات نيز مسلمانان به رعايت سكوت و آرامش در هنگام حضور در نماز جمعه واستماع خطبه ها سفارش شده اند. على (ع )مى فرمايد:
هنگامى كه امام جمعه ، خطبه مى خواند نبايد حرف زد و نبايد به سوى ديگر رو كرد، جز درمواردى كه در نماز هم جايز است . نماز جمعه دو ركعت است به جهت آنكه دو خطبه به جاى دوركعت سوم و چهارم آن است و دو خطبه تا هنگامى كه امام [از منبر] فرود آيد، [جزو] نماز است.(12)
حضرت امام خمينى (س )درباره وظايف نمازگزاران جمعه مى فرمايد:
1- بنابر احتياط واجب بايد به خطبه ها گوش دهند.
2- به احتياط مستحب از سخن گفتن بپرهيزند و چنانچه سخن گفتن ، سبب از بين رفتن فايدهخطبه ها و يا گوش ندادن به آن ها شود، ترك آن ، واجب است .
3- احتياط مستحب آن است كه شنوندگان ، هنگام ايراد خطبه ها، رو به امام جمعه بنشينند و بيش ازمقدارى كه در نماز اجازه داده شده ، به اطراف نگاه نكنند.(13)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:53
پسندیدم 0
UserName