نکته های کوچک زندگی

وقتی کسی عطسه می کند بگو عافیت باشد

پنج شنبه 2/1/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName