نکته های کوچک زندگی

هیچ وقت کاری نکن که اعتماد دیگران از تو سلب شود

پنج شنبه 2/1/1386 - 16:3
پسندیدم 0
UserName