نکته های کوچک زندگی

هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن

پنج شنبه 2/1/1386 - 16:3
پسندیدم 0
UserName