نکته های کوچک زندگی

هرگز پشت تلفن شماری کارت اعتباریت را نگو

پنج شنبه 2/1/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName