حدیث امام علی

گُل‌

1. ... فَهِي‌َ تَبْحَج‌ُ بِزينَة‌ِ رِياضِها، وَ تَزْدَهي‌ بِما أُلْبِسَتْه‌ُ مِن‌ْ رَيْط‌ِ اَزاهيرِها، وَ حِلْيَة‌ِما سُمِّطَت‌ْ بِه‌ِ مِن‌ْ ناضِرِ اَنْوارِها. 

... اينك‌، اين‌ زمين‌ است‌ كه‌ با آرايش‌ گل‌ و گياه‌ِ خود به‌ نشاط‌ آمده‌، با پوشاك‌نرم‌ و فاخري‌ كه‌ از شكوفه‌ها به‌ تن‌ نموده‌، به‌ خود مي‌بالد و به‌ انواع‌ زيورها كه‌ ازفروغ‌ خرّمي‌ گل‌ و گياهان‌، آراية‌ خود ساخته‌ است‌، فخر مي‌فروشد

خطبة‌ 90/

پنج شنبه 2/1/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName