اهل بيت و آيه تطهير

اهل بيت و آيه تطهير

از ديگر موضوعهاى مورد توجه جدلى مساله اهل بيت (عليهم السلام)و شان نزول آيه تطهير است. او مى‏گويد: روزى نزد ام سلمه،همسر گرامى رسول خدا(ص) رفتم و از وى خواستم در باره ماجراى‏آيه تطهير برايم سخن بگويد. وى گفت: پيامبر گرامى(ص) روزى به‏من فرمود:كسى را بفرست تا على و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) را به‏اينجا فرا خواند. عرض كردم: جز من كسى در خانه نيست. پس حركت كردم و آن بزرگواران را از خواست پيامبر آگاه ساختم.هنگامى كه وارد منزل شديم، على(ع) در برابر آن حضرت نشست.پيامبر(ص) امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) را سمت راست وچپ خود نشاند و فاطمه(س) نيز پشت‏سر آنان جاى گرفت. سپس‏پيامبر(ص) پارچه‏اى خيبرى بر روى خود و آن بزرگواران كشيد وگفت: خدايا، خودم و عترتم به سوى توييم نه به سوى آتش; و اهل‏بيت من از گوشت و خون من است. ام سلمه مى‏گويد: به پيامبر خدا عرضه داشتم: يا رسول الله، مرانيز در جمع آنان جاى ده. حضرت فرمود: ام سلمه، تو از همسران نيك منى. سپس از سوى خداى تعالى اين آيه نازل گرديد: (انما يريد الله‏ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا) خداوند فقطمى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان پيامبر بزدايد و شما را پاك‏و پاكيزه سازد.

چهارشنبه 1/1/1386 - 20:1
پسندیدم 0
UserName