پس از آنكه جابر، پيام رسول خدا(ص) را به امام باقر(ع) رساند،امام باقر(ع) به جابر فرمود: وصيت‏خود را آماده كن; زيرا تودر مسير حركت‏به سوى خدايى! قطرات اشك از چشمان جابر سرازيرشد و به امام باقر(ع) عرض كرد: آقاى من، اين خبر را قبل ازشما رسول خدا(ص) به من داد و فرمود: «چند روز پس از ديدار با محمد بن على (امام باقر-ع-) از دنيامى‏روى.» امام باقر(ع) فرمود: «اى جابر، سوگند به خدا، خداوند علم گذشته و حال و آينده تا روز قيامت را به من عنايت‏فرموده است.» جابر وصيت كرد; آماده سفر شد. و سر انجام در 73يا 74 يا 78 قمرى در 94 سالگى در مدينه از دنيا رفت. طبق بعضى از روايات، امام صادق(ع) فرمود: جابر، آخرين نفر از اصحاب بود كه باقى مانده بود. ابان بن‏عثمان، كه در آن وقت‏حاكم مدينه بود، بر جنازه جابر نمازخواند.او به فرزندان جابر پيام فرستاده بود وقتى پدرتان از دنيارفت، او را به خاك نسپاريد تا من بر جنازه‏اش نماز بخوانم.زيرا حاكمان نماز خواندن بر جنازه بزرگان را امتياز و افتخارمى‏دانستند. گرچه جابر بن عبد الله انصارى، در ميدان نبرد با دشمن به شهادت‏نرسيد، ولى با شمشير قلم و بيان و در مسير مبارزه پيوسته بادشمنان بود. او با افشاگريهايش بينى دشمنان كينه‏توز را به‏خاك ماليد و از حريم مقدس امامان معصوم(ع) دفاع كرد. بى‏ترديد،جابر از مصداقهاى روشن اين سخن رسول خدا(ص) به شمار مى‏رود: «اذا كان يوم القيامه يوزن مداد العلماء مع دماء الشهداءفيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء» هنگامى كه روز قيامت‏مى‏شود، مركب قلم دانشمندان را با خون شهيدان مى‏سنجند; پس مركب‏قلم دانشمندان بر خون شهيدان برترى

چهارشنبه 1/1/1386 - 19:59
پسندیدم 0
UserName