عاشق بیابانی!
توسط : morteza_1362
روزی از بیابانی گذر می کردم. چشمم به تخته سنگی افتاد که بر روی آن نوشته بود ؛
اگر جوانی عاشق شد چه کند؟                            نوشتم: صبر کند.
بار دیگر بر بیابان گذرم افتاد و دیدم زیر جمله من نوشته شده بود؛
اگر صبر نداشت چه کند؟                                 نوشتم: بدنبال عشقش برود.
باز زمانه مرا به ان بیابان رسانید جمله ی دیگری دیدم؛
اگر عشقش یار گرفته باشد چه کند؟                 نوشتم: بمیرد.
سالها گذشت روزی از
آنجا گذر کردم که دیدم این دفعه، دیگر نوشته ای نبود بلکه جوانی در کنار تخته سنگ افتاده بود اما بی جان

از نشریه ؟؟؟؟؟

چهارشنبه 1/1/1386 - 17:21
پسندیدم 0
UserName