آره... همينطوره...
توسط : ياس كوچك

كسي كه هميشه مي خواهد اشتباه ديگران را ثابت كند، آنها را از خود دور ميكند...

                                                                      ناپلئون

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName