آخه...
توسط : ياس كوچك

يكي دلش براي ماهي ميسوزه...

يكي براي ماهيگير...

اما هيچ كس دلش براي تو كه سر قلابي نميسوزه...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName