بی صدا

صحن دو چشمان تو را ترک کرد

بال به بال نسیم

از لب دیوار دل پر کشید

آفتاب خاروخس مزرعه ی چشم تو آبشار موج فرو خفته ی از خشم تو

می شود از باغ نگاهت هنوز

باغ نگاه

صبح دو مرغ رها 

یک سبد از میوهی خورشید چید

علیرضا قزوه

چهارشنبه 1/1/1386 - 12:54
پسندیدم 0
UserName