تعداد تلفن های ثابت در ایران

تعداد تلفن های ثابت در ایران به بیست و دو ملیون شماره رسیده است

چهارشنبه 1/1/1386 - 12:23
پسندیدم 0
UserName