آنقدر نورانی است که اگر در زمین وجود داشت مشرق و مغرب را روشن می کرد

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:42
پسندیدم 0
UserName