چرک و خونی است است که از بدن اهل

جهنمی بیرون می ریزد

 

چهارشنبه 1/1/1386 - 9:2
پسندیدم 0
UserName