جبریل گفته است

اگر سنگی را ار دهانه ی جهنم به داخل آن بیندازیم هفتاد سال طول می کشد تا به انتهای جهنم برسد

چهارشنبه 1/1/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName