خوشبختي . بدبختي
توسط : motaharehs
             

انسان خود را نمي شناسد مگر هنگام فقر و بدبختي.

آفرد دو موسه

اعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است .

اپيكت

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName