تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست... تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست...
توسط : MCLAREN





تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست...
تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست...
تنهايي را دوست دام زيرا تجربه كردم...
تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست...
تنهايي را دوست دارم زيرا...
در كلبه تنهايي هايم در انتظار خواهم گريست
و انتظار كشيدنم را پنهان خواهم كرد .
***
من بي معرفت نيستم ولي...


M C L A R E N S U P E R S P O R T
شنبه 11/9/1385 - 0:0
پسندیدم 0
UserName