مرو اي دوست             &nbs
توسط : MCLAREN

مرو اي دوست
               مرو اي دوست
                         مرو از دست من اي يار
                                            كه منم زنده به بوي تو
                                                             به گل روي تو
مرو اي دوست
              مرو اي دوست
                           بنشين با من و دل
                                           بنشين تا برسم مگر
                                                            به شب موي تو
تو نباشي چه اميدي به دل خسته ي من
                          تو كه خاموشي بي تو به شام و سحر چه كنم با غم تو
مرو اي دوست
              مرو اي دوست
                         مرو از دست من اي يار
                                             كه منم زنده به بوي تو
                                                                به گل روي تو
بنشين تا بنشاني نفسي آتشِ دل
                             بنشين تا برسم مگر به شب موي تو
تو نباشي چه اميدي به دل خسته ي من
                             تو كه خاموشي بي تو به شام و سحر چه كنم با غم تو
چه كنم با دل تنها كه نشد باور من
                                تو و ويراني...
                                            ...خاموشي
                                                      كوهم اگر چه كنم با غم تو
چه كنم با دل تنها
                  چه كنم با غم دل
                                  چه كنم با اين درد
                                                   دل من اي دل من
چه كنم با دل تنها
                   چه كنم با غم دل
                                  چه كنم با اين درد
                                                  دل من اي دل من
چه كنم با دل تنها...چه كنم با دل تنها
                  چه كنم با غم دل
                                  چه كنم با اين درد...چه كنم با اين درد
                                                   دل من اي دل من
آه ناگهان چه زود دير مي شود گاهي...


M C L A R E N S U P E R S P O R T
چهارشنبه 8/9/1385 - 22:6
پسندیدم 0
UserName