سلام اميدوارم اون كسي كه بايد اين روبخونه ، بخونه ديشب باهاش آشنا شدم . اولين مشاور عمرم ب
توسط : مهدی فرخ
سلام
اميدوارم اون كسي كه بايد اين روبخونه ، بخونه
ديشب باهاش آشنا شدم . اولين مشاور عمرم بود .
بعد از چند سال يكي پيدا شد كه به حرفام وگوش داد و راهنمايي كرد . با اين كه از من كوچكتر بود موفقتر بود . حرفاي خوبي زد . دل من رو آروم كرد .
اما بيخ بر رفت . حرفاشو نيمه تموم گذاشت . حتي يك خداحافظي هم نكرد . يك دست هم تكون نداد .جوب آخرين سوالهام رو نداد
نخواست با حرفاش بيشتر بهم اميد بده . نخواست بيشتر بهم كمك كنه . شايد هم خواسته همين حالا ....
ولش كن . بهتره بي خيال بشم . اميدوارم اين كارهاش از روي بي اعتنايي نباشه . تازه داشتم حرفاشو باور مي كردم . اگه خودت حرفاتو باور داري پس همين طوري ول نكن برو . پس كمك كن تا شايد سوسوي نور آينده هام رو بيشتر و روشن تر كنم .
تا شايد بتونم چند قدم ديگه بر دارم . اولين مشاور من ، شايد آخرين مشاور من ، نه فقط مشاور من ، مشاور هر نفر ديگه ، بيشتر به كمكت احتياج دارم .
 
دوشنبه 15/8/1385 - 13:26
پسندیدم 0
UserName