توحید

 

مــوحـد چــو در پــای ریـزی زرش

و یـا تیـغ هنـدی نهـی بـر سرش

امیــد و هراسش نبــاشد ز كس

همین است معنای توحید و بس

سه شنبه 4/7/1385 - 13:47
پسندیدم 0
UserName