سلام من قصد دارم تا هر چند وقت يك بار مطالبي تحت عنوان آيا مي دانيد كه را در سايت قرار بدهم تا با خو
توسط : مهدی فرخ
سلام من قصد دارم تا هر چند وقت يك بار مطالبي تحت عنوان آيا مي دانيد كه را در سايت قرار بدهم تا با خواندن آنها بر اطلاعات عمموميتان بيفزاييد . كارم رو هم با اينها شروع مي كنم :

درهرثانيه خورشيد 540 ميليون تن هيدروژن را به
495 ميليون تن هليم تبديل ميكند
در اين فرايند 45 ميليون تن ماده به انرژي تبديل ميشود كه به شكل نور به زمين
ميرسد. هنگامي كه هسته ي ستاره منفجر ميشود پوسته هاي
بيروني ان به بيرون پرتاب ميشو ند ستاره محضر تنها در خلال چند ساعت انرژي اي
را منتشر ميكند كه خورشيد ما در مدت پنج ميليون سال منتشر ميكند در اين حال
ستاره چندين برابر درخشانتر ميشوداي پديده را ابر نواختر مينامند. منظومه شمسي ما مركز راه كهكشان (مركز كهكشان را
شيري) را در هر 225ميليون سال بكبار دور ميزند اين مدت را اختر شناسان سال
كيهاني ميگويند طبق نظريه اي از الكساندر فريدمن فيزيكدان روسي
روزي جهان از منبسط شدن متوقف و سر انجام اجرام به سوي هم حركت ميكنند و همه
ي انها در يك نقطه ي يگانه جمع ميشوند (پايان جهان).اين حادثه را رمبش
بزرگ ميگويند. دستور طبخ يك ستاره: بسيار ساده است ابتدا فشرده
شدن ابر عظيمي از غبار و گاز بين ستاره اي در حجمي
نسبتا كوچك اتمهاي هيدروژن را به يكديگر نزديك ميكند (در خود فرو ريختن ) اين
ابر احتمالا با دريافت ضربه اي از موج حاصل از انفجار يك ستاه ي نزديك اغاز
ميشود فشردگي ابر در اثر نيروي گرانش انقدر ادامه مييابد تا جوش هسته اي اغاز
شود نيروي رو به بيرون حاصل از اين جوش هسته اي فشردگي بيشتر ابر را متوقف
ميكندو وقتي اين تعادل برقرار شد در واقع ستاره متولد ميشود رنگ ستارگان از باطن ستاره پرده بر ميدارد: ستارگان
ابي داغتر از خورشيد و قرمز ها سردتر از ان هستند
بيشتر ستارگان داغتر از خورشيد بين ده تا صد برابر خورشيد جرم دارند. هر تكه كاغذ را نميتوان بيش از 9 بار تا كرد. در هرم خئوپوس در مصركه 2600 سال قبل از ميلاد
ساخته شده است به اندازه اي سنگ بكار رفته كه ميتوان با ان ديواري اجري به
ارتفاع 50 cm در دور دنيا ساخت. هر سال از 600/557/31ثانيه تشكيل شده است. بزرگترين گل جهان فلوزيا نام دارد .

جمعه 6/5/1385 - 21:24
پسندیدم 0
UserName