فقط تصور كنيد كه بتوانيم سن زمين را كه غير قابل تصور است، فشرده كنيم و هر صد م
توسط : MCLAREN
فقط تصور كنيد كه بتوانيم سن زمين را كه غير قابل تصور است،
فشرده كنيم و هر صد ميليون سال آن را يك سال در نظر بگيريم !
در اينصورت كره زمين مانند فردي 46 ساله خواهد بود!
هيچ اطلاعي در مورد هفت سال اول اين فرد وجود ندارد
و در باره ي سال هاي مياني زندگي او نيز اطلاعات كم و بيش پراكنده اي داري م
اما اين را مي دانيم كه در سن 42 سالگي، گياهان و جنگل ها پديدار شده و شروع به رشد و نمو كرده اند.
اثري از دايناسورها و خزندگان عظيم الجثه تا همين يكسال پيش نبود!
يعني زمين آنها را در سن 45 سالگي به چشم خود ديد و تقريبا 8 ماه پيش پستانداران را به دنيا آورد.
در اوايل هفته ي پيش ميمون هاي آدم نما به آدم هاي ميمون نما تبديل شدند!
و آخر هفته گذشته دوران يخ سراسر زمين را فرا گرفت.
انسان جديد فقط حدود 4 ساعت روي زمين بوده و طي همين يك ساعت گذشته كشاورزي را كشف كرده است
بيش از يك دقيقه از عمر انقلاب صنعتي نمي گذرد و
حال ببينيد انسان در اين يك دقيقه چه بلائي بر سر اين بيچاره ي 46 ساله آورده است!!!
او طي 40 دقيقه ي بيولوژيكي از اين بهشت يك آشغال داني كامل ساخته است
او خودش را به نسبت هاي سرسام آوري زياد كرده،
و نسل 500 خانواده از جانداران را منقرض كرده است!
سوخت هاي اين سياره را مال خود كرده و همه را به يغما برده است
و الان مثل كودكي معصوم و بي تقصير! ايستاده و به اين حمله ي برق آسا نگاه مي كند.
M C L A R E N S U P E R S P O R T
يکشنبه 18/4/1385 - 12:3
پسندیدم 0
UserName