« بهترين شمشيرزن » جنگجويي از استادش پرسيد: بهترين شمشير زن كيست؟ استادش پاسخ داد: به دش
توسط : MCLAREN
« بهترين شمشيرزن » جنگجويي از استادش پرسيد: بهترين شمشير زن كيست؟ استادش پاسخ داد: به دشت كنار صومعه برو. سنگي آنجاست. به آن سنگ توهين كن. شاگرد گفت: اما چرا بايد اين كار را بكنم؟ سنگ پاسخ نمي دهد. استاد گفت خوب با شمشيرت به آن حمله كن. شاگرد پاسخ داد: اين كار را هم نمي كنم. شمشيرم مي شكند.
و اگر با دست هايم به آن حمله كنم، انگشتانم زخمي مي شوند و هيچ اثري روي سنگ نمي گذارند.
من اين را نپرسيدم. پرسيدم بهترين شمشيرزن كيست؟ استاد پاسخ داد: بهترين شمشير زن، به آن سنگ مي ماند،
بي آن كه  شمشيرش را از غلاف بيرون بكشد،
نشان مي دهد كه هيچ كس نمي تواند بر او غلبه كند.
M C L A R E N S U P E R S P O R T
يکشنبه 18/4/1385 - 12:2
پسندیدم 0
UserName