چند ورق كاغذ سياه و باز شكست بغض بي صداي من شروع قصه چشم هاي باراني من
توسط : MCLAREN
چند ورق كاغذ سياه
و باز شكست بغض بي صداي من
شروع قصه چشم هاي باراني من
و دست هاي هميشه خسته من
چند ورق كاغذ سياه
و رقص خاطرات رويايي من
در اوج آسمان تنهايي من
و در فراز آن هر شب سياه
پر است از سكوت سرد و بي ستاره من
چند ورق كاغذ سياه
و رقص پوچ و خيالي قاصدك خيال
و شكفتن همه آرزوهاي محال
چند ورق كاغذ سياه
تمام دلخوشي سرد و بي صداي يك خيال
M C L A R E N S U P E R S P O R T
شنبه 17/4/1385 - 2:45
پسندیدم 0
UserName