مي توان در بين دل ها خانه كرد مي توان غم را ز خود بيگانه كرد مي توان هم م
توسط : MCLAREN
مي توان در بين دل ها خانه كرد
مي توان غم را ز خود بيگانه كرد
مي توان هم مثل باران پاك بود
مي توان پر فايده چون خاك بود
مي توان توفنده بودن همچو موج
مي توان پرواز كردن تا به اوج
مي توان بودن چو دريا پر خروش
مي توان بار غمان بردن به دوش
مي توان خورشيد شد پر نور شد
مي توان از تيرگي ها دور شد
مي توان بار دگر شد مهربان
مي توان گل كرد در فصل خزان
مي توان بر خنده گفتن السلام
مي توان بر غصه گفتن والسلام
M C L A R E N S U P E R S P O R T
جمعه 16/4/1385 - 0:43
پسندیدم 0
UserName