يكي مجري مسابقه بيست سوالي مي شه، يارو ازش مي پرسه، جانداره؟ ميگه: نه. مي پرسه: ت
توسط : MCLAREN
يكي مجري مسابقه بيست سوالي مي شه،
يارو ازش مي پرسه، جانداره؟ ميگه: نه. مي پرسه: تو جيب جا مي شه؟
طرف كلي فكر مي كنه، بعد ميگه:‌ تو جيب جا مي شه

اما اگه تو جيبت بريزي، جيبت ماستي مي شه!!!
از يكي مي پرسن: ببخشيد ساعت چنده؟
ميگه: والله تقريباٌ سه و خورده اي.
مي پرسن: ببخشيد، دقيقاٌ چنده؟ ميگه: دقيقاٌ هفت و سي و يك دقيقه!!
M C L A R E N S U P E R S P O R T
جمعه 16/4/1385 - 0:39
پسندیدم 0
UserName