سال ها پيش از كنار دريا عبور كردي، اما هنوز امواجش براي بوسيدن جاي پايت مي آيند و مي روند
توسط : MCLAREN
سال ها پيش از كنار دريا عبور كردي،
اما هنوز امواجش براي بوسيدن جاي پايت مي آيند و مي روند .
پنج شنبه 15/4/1385 - 17:23
پسندیدم 0
UserName