«رها كن تا به دست آوري»‌ در مقولة بخشش، جمع آوري و ذخيره دارايي بي معني است. شما د
توسط : MCLAREN
«رها كن تا به دست آوري»‌ در مقولة بخشش، جمع آوري و ذخيره دارايي بي معني است.
شما ديگر به خود فكر نمي كنيد و آنچه را داريد،
آزادانه مي‌بخشيد و درنتيجه بيشتر دريافت مي‌كنيد.
اما اگر با نيت بيشتر گرفتن‌، بخشش در ايثار خود را آغاز كنيد،
جريان اين انرژي بند مي آيد.
قبل از هر چيز بايد اين واقعيت را درك كنيد
كه هرگز نمي توانيد بدون ارادة الهي مالك چيزي باشيد،
ما هنگام به دنيا آمدن، هيچ نداريم
و در هنگام مرگ نيز جهان را تنها با يك لباس سفيد ترك مي كنيم.
مرد بزرگي را مي شناسم كه در كمد لباس هايش كت و شلواري دارد
كه جيب هايش را بريده است.
او مي گويد هر بار كه براي پوشيدن لباس سراغ كمد مي روم،
چشمانم به اين كت و شلوار ويژه مي افتد
و به ياد مي آورم كه آخرين لباسي را هم كه هنگام مرگ مي پوشم، به جيب احتياج ندارد. اگر احساس مي كنيد كه بايد فلان ويلا، ماشين و يا مقام را داشته باشيد
و بدون آن احساس ضعف و كوچك بودن مي كنيد،
بدانيد كه مفهوم آن اين است كه تحت سلطة دارايي قرار گرفته ايد
و شما نيز يك قرباني محسوب مي شويد،
در چنين شرايطي اگر اتومبيل بنز و خانة ييلاقي و جواهرات مورد علاقه خود را نداشته باشيد مي ناليد
و فكر مي كنيد كه با به دست آوردن آنها زندگي تان رو به راه مي شود
و از آن پس شاد و خرسند خواهيد بود
و بسيار غافليد از اين كه، اين يك خيال باطل است.
زيرا پس از به دست آوردن آنها، به فكر مي افتيد
كه اگر خانة بزرگتر و ماشين گران تري داشته باشيد، زندگي تان كامل مي شود
و به اين ترتيب به بيماري زياده طلبي دچار مي شويد.
از آن به بعد هميشه با دنيا دست به گريبان هستيد تا مال بيشتري به دست آوريد.
اين قانون طبيعت است كه هر چه دارايي بيشتر داشته باشيد،
بيشتر به سمت آن كشيده مي شويد
و هر چه كمتر مال اندوز باشيد خود را بي نيازتر احساس مي كنيد.
ما نبايد هرگز اجازه دهيم كه ثروت تمام فكر و ذكر ما را به خود مشغول كند
و هيچگاه نبايد بدون آنها در زندگي احساس كمبود كنيم.
همة ما كالاي لوكس، خانة زيبا و ماشين مدرن را دوست داريم
اما نبايد هرگز اجازه دهيم كه اين اشيأ و وسايل اختيار ذهن و انديشه و احساسات ما را به دست گيرند.
«خلاصه كلام اين است كه نبايد به دنيا تعلق خاطر داشته باشيم
و براي به دست آوردن هر چيزي خيلي به خود سخت نگيريم. »
M C L A R E N S U P E R S P O R T
چهارشنبه 14/4/1385 - 3:43
پسندیدم 0
UserName