«متعلقات سفره هفت سين» قرآن نشانه تقدس است. نان نشانه بركت است. سمنو
توسط : MCLAREN
«متعلقات سفره هفت سين»
قرآن نشانه تقدس است.
نان نشانه بركت است.
سمنو كه از جوانه هاي تازه رسيده گندم پخته مي شود به دليل شادابي و تازگي مواد اوليه اش بر سر سفره گذاشته مي شود.
سنجد را براي اين بر سفره هفت سين مي نهند كه كارها را سنجيده انجام دهند. به تعبيري نيز سنجد مظهر عشق، زايش و تولد است.
سبزه نشانه خوش اخلاقي و خرمي و شادابيست.
سيب سرخ ميوه اي است با راز و رمز عشق و سعادت و سلامت و در فرهنگ عامه نشان دوستي، سيري و بركت است.
سماق ماده اي ست كه حالت اعتدال دارد و نزد ايرانيان محبوب است.
سير نشانه مناعت طبع است.
سركه نشانه پاكيزگي و بركت است.
تخم مرغ نمادي از نطفه و نژاد است و از اين رو بر سفره هفت سين قرار مي گيرد كه بر اساس اعتقادات ايرانيان باستان آخرين روز سال جشن آفرينش آدميان محسوب مي شده است.
ماهي سرخ نمادي از ماه اسفند يا حوت است كه سپري شده و ماهي سرخ حالتي از زندگي ابدي و بادوام است كه در آغاز سال نو، مهمان سفره هفت سين مي شود بركت و باروري تا همراه با حضور مونس خود به صورت زوج نشانه اي از پايبندي اهل خانواده به همديگر و عدم تفرقه باشد.
سكه نشان ثروت و دارندگيست.
انار پردانگي انار نشان از بركت و باروريست.
شيريني نشان شادي و شيرين بودن زندگي ست.
« خدايا شكرت به خاطر همه چيز و همه نعماتت‌‌‌‌‌ »
M C L A R E N S U P E R S P O R T
سه شنبه 13/4/1385 - 0:22
پسندیدم 0
UserName