به يكي ميگن: با بيد جمله بساز. ميگه: در خانه ما يك بيد بيد! ميگن: اون بيد ني
توسط : MCLAREN
به يكي ميگن: با بيد جمله بساز.
ميگه: در خانه ما يك بيد بيد!
ميگن: اون بيد نيست، بوده.

ميگه: آهان باشه، در خانه ما يك بود بيد!!!
 
يكي چراغ جادو پيدا ميكنه، دست ميكشه روش غولش در مياد ميگه: ‌دو تا آرزو بكن. طرف ميگه: يه نوشابه خنك ميخوام كه هيچ وقت تموم نشه.
غوله بهش ميده، طرف يكم ميخوره ميگه: ‌به به! چقدر خنكه! يكي ديگه هم بده!!!
M C L A R E N S U P E R S P O R T
سه شنبه 13/4/1385 - 0:17
پسندیدم 0
UserName