يكي يه تيكه يخو گرفته بوده بالا، ‌داشته خيلي متفكرانه بهش نگاه مي كرده كه رفيقش
توسط : MCLAREN
يكي يه تيكه يخو گرفته بوده بالا، ‌داشته خيلي متفكرانه بهش نگاه مي كرده
كه رفيقش ازش ميپرسه: چيرو نگاه ميكني؟

يارو ميگه: ازش آب ميچيكه ولي معلوم نيست كجاش سوراخه!!!
طرف از يكي ميپرسه قبله كدوم طرفه؟!
يارو نشونش ميده،

طرف ميگه:‌ بايد خيلي برم؟!!!
يكي داشته خاطره تعريف ميكرده،
ميگه: ما سال چهل و نه با دو نفر دعوامون شد،
‌البته سال چهل و نه دو نفر خيلي بودا!!!
M C L A R E N S U P E R S P O R T
دوشنبه 12/4/1385 - 1:31
پسندیدم 0
UserName