بعد از شما به سايه ي ما تير مي زدند زخم زبان به بغض گلوگير مي زدند
توسط : MCLAREN
بعد از شما به سايه ي ما تير مي زدند زخم زبان به بغض گلوگير مي زدند پيشاني تمامي شان داغ سجده داشت آنان كه خيمه گاه مرا تير مي زدند اين مردمان غريبه نبودند، اي پدر ديروز در ركاب تو شمشير مي زدند غوغاي فتنه بود كه با تيغ آبدار آتش به جان كودك بي شير مي زدند ماندند در بطالت اعمال حجشان محرم نگشته تيغ به تقصير مي زدند در پنج نوبتي كه هبا شد نمازشان بر عشق، چار مرتبه تكبير مي زدند هم روز و شب به گرد تو بودند سينه زن هم ماه و سال، بعد تو زنجير مي زدند از حلق هاي تشنه، صداي اذان رسيد در آن غروب، تا كه سرت بر سنان رسيد
M C L A R E N S U P E R S P O R T
دوشنبه 12/4/1385 - 1:30
پسندیدم 0
UserName